رد کردن لینک ها

شیرهای اطمینان

یک شیر اطمینان، شیری است که توسط یک فنر بسته شده و با رسیدن فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص عمل می کند و به سرعت باز می شود. در شیر اطمینان به محض اینکه فشار عملکردی به فشار نقطه تنظیم برسد، شیر سریعا عمل می کند و تا هنگامی که فشار عملکردی به پایین تر از فشار تنظیمی نرسد، این شیر باز خواهد ماند.

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید