شیرهای سوزنی از انواع شیرهای بشقابی بوده که باچرخش 90 درجه سیال باعث افت فشار در آن می شوند. سایز این شیرها بسیار کوچک است و دقت بسیار بالایی دارند، بر همین اساس بیشتر در سیستم های آزمایشگاهی و تنظیم جریان استفاده می شوند.