اين شير بيش تر در محل هايی به كار مي رود كه جريان سيال به طور كامل باز و بسته می شود. از خواص اين شير، كم بودن افت فشار در طول آن است، لذا در سر راه لوله های طويل معمولا از اين شير استفاده می نمايند.در اين نوع شيرها معمولا اتصال شير و لوله به وسيله فلنج و پیچ و مهره بوده و برای جلوگيری از نشتی بين فلنج شير و لوله، واشرآب بندی استفاده می شود.