رد کردن لینک ها

شيرهای توپی

اين شيرها از نوع شيرهای گردان هستند كه در آنها دیسک کروی با چرخش 90 درجه باعث قطع و وصل جريان می شوند. شيرهای توپی به واسطه هم قطر بودن با خط لوله و مستقيم بودن جريان در خط، افت فشار بسيار اندكی توليد می كنند. جريان در داخل شيرتوپی كاملا مستقيم است.