رد کردن لینک ها

انواع پیچ و مهره

استاد بولت نوع خاصی از انواع پیچ هاست که بیشتر برای بستن فلنج ها در صنایع سنگین مانند نفت و گاز پتروشیمی و هر جایی که لوله کشی های عظیم دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت استاد بولت با دیگر انواع پیچ در شکل ظاهری آن است. استاد بولت ها یک از یک شفت سرتاسر روزه تشکیل شده اند که در هیچ طرف خود سر ندارند و از دو سمت توسط مهره بسته می شوند طول استاد بولت ها در استاندارد ASME b16.5 تعریف شده است. طول استادبولت برابر با طول سفت رزوه شده بین دو سطح مقطع آن است.